Aktuální situace

Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno. Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo v září 2013 od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém bylo zrušeno rozhodnutí o vyloučení uchazeče AVANT, investiční společnost, a.s. a zrušeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky QI investiční společnost, a.s. Rozhodnutí vydal ÚOHS po 139 dnech od zahájení správního řízení, tedy ve více než dvojnásobné lhůtě stanovené správním řádem. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je přesvědčeno, že otevřené zadávací řízení na služby obhospodařování majetku pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. bylo provedeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s největší mírou transparentnosti. Hodnotící komise posuzovala všechny nabídky velmi pečlivě, dokonce si nechala zpracovat nezávislou studii, která byla dalším podkladem pro objektivní rozhodování. MPO podalo v zákonem stanovené lhůtě proti rozhodnutí ÚOHS rozklad a nyní čeká na vyjádření rozkladové komise. Souběžně s tím ministerstvo intenzivně pracuje na variantách řešení, které by umožnilo v projektu Seed fond dále pokračovat, byť by jeho rozpočet byl vzhledem ke zkracující se lhůtě pro využití prostředků poněkud snížen. Vzhledem k neurčitým lhůtám jednotlivých etap správního řízení však nelze odhadnout čas, kdy by mohl být projekt znovu spuštěn.

Posted in Novinky and tagged , , .