EU oficiálně potvrdila soulad Seed fondu s pravidly veřejné podpory

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž posoudila z hlediska tržních dopadů opatření navržená Ministerstvem průmyslu a obchodu k podpoře malých a středních podnikatelů formou investic rizikového kapitálu a vydala oficiální rozhodnutí o jejich slučitelnosti s vnitřním trhem.

Jedná se o tzv. notifikaci neboli oficiální schválení obou opatření, která jsou součástí projektu Seed fond. Jeho schémata podpory využívají veřejné prostředky z Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky, proto musela být předložena Evropské komisí k posouzení z hlediska poskytování veřejné podpory a tržních dopadů. Přestože předběžný rámec projektu Seed fond byl již dříve konzultován s představiteli Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž i Generálního ředitelství pro regionální rozvoj, oficiální rozhodnutí vydala Komise v prosinci 2012. Dne 8. 2. 2013 byla rozhodnutí zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Prvním opatřením je „Program podpory v podobě kapitálu v rané fázi v rámci Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu“, které je určeno zájemcům o podnikání a začínajícím firmám. (Toto opatření je v projektu Seed fond pro větší jednoduchost komunikováno vůči veřejnosti jako Finanční nástroj SEED). Evropská komise ve svém rozhodnutí SA.35247 (2012/N) konstatovala, že program podpory v podobě kapitálových investic do podniků v rané fázi rozvoje poskytovaný prostřednicím Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s. splňuje podmínky stanovené v Pokynech Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků. Považuje proto opatření za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU.

Druhým opatřením je „Program poskytování kapitálu na rozšíření bez podpory v rámci Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu“, které budou moci využívat vyspělejší firmy pro svůj další rozvoj. (Toto opatření je v projektu Seed fond pro větší jednoduchost komunikováno vůči veřejnosti jako Finanční nástroj VENTURE). Evropská komise ve svém rozhodnutí SA. 35246 (2012/N) konstatovala, že program poskytování rozvojového kapitálu Českým rozvojovým, uzavřeným investičním fondem, a.s. splňuje podmínky právního předpokladu neexistence státní podpory stanovené v oddílu 3.2 pokynů Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků. Toto opatření tedy Komise nepovažuje za veřejnou podporu.

„Ukončení procesu notifikace finančních nástrojů SEED a VENTURE určených k podpoře malých a středních podniků formou investic rizikového kapitálu je významným mezníkem v přípravné fázi projektu Seed fond“, řekl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu. „Jsme rádi, že Evropská komise důkladně posoudila všechny parametry obou opatření a kladně rozhodla o jejich slučitelnosti s vnitřním trhem. Proces sice trval několik měsíců, ale jeho výsledek nám dává jistotu, že rizikový kapitál budeme poskytovat malým a středním podnikatelům v souladu s pravidly, která jsou pro tuto formu podpory podnikání nastavena Evropskou komisí“, doplnil Očko.

Rozhodnutí jsou zveřejněna na internetovách stránkách EK

Posted in Novinky and tagged , , , , .