Podmínky

infobuttonČtyři hlavní kritéria

 • velikost podniku
 • sídlo a místo provozu firmy
 • právní forma
 • sektor podnikání

Stáří podniku (podpůrný) se mezi tato kritéria často také přiřazuje, koresponduje nicméně často s velikostí a proto není určující.

 

 

VELIKOST PODNIKU

Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků (MSP)

Při posuzování, zda cílový podnik spadá do kategorie malých a středních podniků je základním kritériem počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

 • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Dále je nutné posoudit vazby na jiné podniky ve sledovaném období a určit, zda se jedná o podnik nezávislý, partnerský nebo propojený.

 

SÍDLO A MÍSTO EKONOMICKÉ AKTIVITY

Svoboda usazování a volný pohyb služeb patří k základním svobodám obyvatel Evropské unie.

V souladu s těmito základními svobodami bude umožněno ucházet se o podporu ve formě investic rizikového kapitálu Seed fondu malým a středním podnikům usazeným v České republice mimo Prahu. Usazováním se rozumí „výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení (podniku) v jiném členském státě na neurčitou dobu“.

Znamená to, že se sídlo firmy může být kdekoliv, avšak při posuzování projektu bude nutné vzít v úvahu místo realizace ekonomické aktivity, která má být investicí Seed fondu podpořena. V tomto regionu musí podnikatel zřídit stálé zařízení (provozovnu, dceřinou společnost, organizační složku aj.), ve které bude vykonávat hospodářskou činnost.

PRÁVNÍ FORMA

Investice do kapitálu předpokládají, že cílové společnosti musí mít takovou právní formu, která tyto investice umožňuje, tj. právní formu obchodní společnosti. Typickou právní formou je např. společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), evropská společnost (SE).

Nelze investovat do podniku, který má právní formu fyzické osoby – podnikatele (OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná). V případě zájmu OSVČ o vstup investora je nutno provést transformaci na vhodnou právní formu.

SEKTOROVÉ ZAMĚŘENÍ

Ne všechny sektory mohou o čerpání žádat.  Z podpory budou vyloučeny podnikatelé vykonávající podnikatelskou činnost v následujících odvětvích:

 • zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) včetně výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o  fungování EU;
 • uhelný průmysl;
 • ocelářský průmysl ;
 • průmysl syntetických vláken ;
 • stavba lodí ;
 • výroba a obchod s tabákem, destiláty a souvisejícími produkty;
 • výroba a obchod se zbraněmi a střelivem jakéhokoli druhu;
 • kasina a hazardní podniky;
 • výzkum, vývoj nebo technické užití vztahující se k elektronickým datovým programům nebo řešením, které jsou zaměřeny specificky na internetový gambling, on-line kasina nebo pornografii, nebo které jsou určeny k tomu, aby protiprávně vstupovaly do elektronických datových sítí nebo protiprávně stahovaly elektronická data;
 • výzkum, vývoj nebo technické užití vztahující se k lidskému klonování pro výzkumné a terapeutické účely nebo ke geneticky modifikovaným organizmům (GMO).