Průběh projektu

Průběh projektu Seed fond

Konec roku 2013 = současnost 

Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno.

seedPolovina roku 2013

V průběhu zadávacího řízení POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., byl vyloučen uchazeč AVANT investiční společnost, a.s., a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a předložení mimořádně nízké nabídkové ceny. Uchazeč podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel (MPO) námitky zamítl, vyloučený uchazeč následně podal dva návrhy na zahájení správního řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad vydal rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, které neumožňuje uzavřít smlouvu v zadávacím řízení s vítězným uchazečem. Předběžné opatření nepředjímá rozhodnutí ÚOHS v dané věci. MPO podalo prostřednictvím svého právního zástupce rozklad proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření.

Do rozhodnutí ÚOHS nelze v naplňování projektu Seed fond činit další kroky.

Začátek roku 2013

Únor :

Evropská komise – Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž posoudila z hlediska tržních dopadů opatření navržená Ministerstvem průmyslu a obchodu k podpoře malých a středních podnikatelů formou investic rizikového kapitálu a vydala oficiální rozhodnutí o jejich slučitelnosti s vnitřním trhem.

Leden :

Jedna z klíčových veřejných zakázek na dodavatele služeb pro český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. je uzavřena. Depozitářem se stane UniCreditBank Czech republic, a.s. Tím realizace pilotního projektu Seed fondu postupuje do další fáze.

 21. 1. 2013|Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Přípravná fáze, aktuální stav, komunikační aktivity, výstupy ze seminářů a orientační harmonogram projektu.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Východiskem pro realizaci projektu Seed fond byla „Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fondů“, která byla projednána vládou.

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které je Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), byl na základě této analýzy stanoven úkol „Navrhnout realizaci pilotního seed fondu v rámci oblasti podpory 1.2 s využitím dodatečných prostředků, které Česká republika získá na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody a ze které bude část umístěna do OPPI“.

Usnesením vlády č. 817 ze dne 16.11.2010 byla pro účely realizace pilotního seed fondu stanovena částka 45,039 mil. EUR, což s povinným národním dofinancováním představuje finanční prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč.

Úkol navrhnout realizaci pilotního seed fondu vychází také z předpokladu, že tyto tzv. nástroje finančního inženýrství budou hrát v programovacím období 2014+ mnohem významnější roli a budou částečně nahrazovat klasické dotační nástroje. Evropská komise považuje za velmi důležité zavedení nových forem podpory pro malé a střední podniky a další subjekty, které budou stimulovat vytváření nových pracovních míst a nových podnikatelských příležitostí. Podpora v seed fondu se proto zaměří na vznik nových firem i na začínající a rozvíjející se inovačně a technologicky orientované firmy realizující výsledky výzkumu a vývoje.

FondSeed.cz Informace o Seed fondu

FondSeed.cz
Informace o Seed fondu

Rozšiřování do podvědomí (konec 2012)

V období od 10.10. do 29.11.2012 se uskutečnil cyklus seminářů k Seed fondu na vysokých školách.

Semináře uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) za účelem zvýšení povědomí o připravovaném Seed fondu – novém nástroji podpory začínajících i pokročilejších podnikatelů, a to zejména mezi mladou generací, nositeli nových nápadů a tvůrci inovačních řešení. Tým odborníků na inovační podnikání a financování firem navštívil 15 vysokých škol v 10 různých městech v celé České republice. Semináře celkem navštívilo přes 550 účastníků.

Cílem seminářů bylo přiblížit studentům, doktorandům, ale i pedagogům nové možnosti financování startupů, které často vznikají na základě dobrých nápadů studentů, avšak které často nedojdou až do fáze založení firmy a jejího zdárného rozjezdu. Na vysokých školách již existují nebo postupně vznikají centra transferu technologií a poznatků, jejichž úkolem je usnadnit přenos výzkumných poznatků do komerční praxe. I pro pracovníky těchto center byly informace o Seed fondu velmi přínosné.

Obsahovou náplň seminářů se organizátoři snažili upořádat tak, aby pro účastníky vážně uvažující o vstupu do podnikání byly skutečně užitečné. Proto byla do programu zařazena i vystoupení odborníků na inovační management, financování startupů a venture investování, aby se o tématu mluvilo nejen teoreticky, ale i z pohledu praxe. Rozhovor se skutečným investorem patřil většinou k nejzajímavějším částem semináře a vyvolal u posluchačů řadu zcela konkrétních otázek.

Pro pracovníky Seed fond týmu na MPO je velmi cenná zpětná vazba, kterou v průběhu seminářů získali. Stane se východiskem pro další spolupráci s centry transferu technologií na vysokých školách, které budou spojovacím článkem mezi výzkumnými poznatky vytvořenými na univerzitách.

Cyklus seminářů k Seed fondu byl připraven ve spolupráci s Operačním programem Technická pomoc jako součást projektu „Jak na fondy“.

 

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU

  • Výběr dodavatelů služeb obhospodařovatele a depozitáře (1.Q 2013)
  • Udělení povolení ČNB (?.Q 2013)
  • Zápis obchodní společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. do Obchodního rejstříku (?.Q 2013)
  • Zahájení činnosti fondu (?.Q 2013), vstupní investice