Seed fond již zná svého depozitáře

Jedna z klíčových veřejných zakázek na dodavatele služeb pro český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. je uzavřena. Depozitářem se stane UniCreditBank Czech republic, a.s. Tím realizace pilotního projektu Seed fondu postupuje do další fáze.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo otevřené zadávací řízení na dodavatele služeb pro státem vlastněný uzavřený investiční fond v září 2012. Nabídky předložili 3 uchazeči: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s. a UniCreditBank Česká republika, a.s.

Hodnotící komise posoudila v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách všechny atributy předložených nabídek a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Základním hodnotícím kritériem stanoveným zadavatelem byla ekonomická výhodnost nabídky, což byla v tomto případě cena za poskytování služeb depozitáře. Nikdo z uchazečů nepodal v zákonem stanovené lhůtě námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4. Výběrové řízení je tedy již ukončeno.

„Jsme rádi, že o dodávku služeb depozitáře projevily zájem tři renomované subjekty, které v současné době vykonávají služby depozitáře pro řadu otevřených a uzavřených fondů kolektivního investování,“ řekl za MPO Petr Očko, ředitel sekce fondů EU. „Předložené nabídky byly zpracované s vysokým stupněm odbornosti, tímto je zaručena kvalita poskytovaných služeb při správě investic při realizační fázi Seed fondu “, dodal Očko.

Na začátku ledna spustilo MPO proces hodnocení nabídek předložených do druhé klíčové veřejné zakázky spojených s fungováním Seed fondu, což je soutěž o dodavatele služeb obhospodařovatele pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. Nabídky předložili 4 uchazeči. „Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé materiály a může se stát, že bude nutné si od uchazečů vyžádat doplňující informace nebo určitá vysvětlení, očekáváme, že k výběru dodavatele dojde pravděpodobně během února. Bližší informace, s ohledem na zachování principu rovného přístupu k uchazečům řízení, zveřejníme v zákonných lhůtách“, doplnil Očko.

Posted in Novinky and tagged , , .