Zapojené instituce

Schema_Seed_fond

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ústřední orgán státní správy, který vykonává funkci řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Je zakladatelem a jediným akcionářem obchodní společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. Bude vykonávat zejména kontrolní činnost nad investovanými prostředky.

Seed/VC fond (obchodní společnost Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. – ČRUIF)

Fond kvalifikovaných investorů podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování, v jehož majetku budou prostředky poskytnuté Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR na podporu investic rizikového kapitálu poskytovaným malým a středním podnikům formou kapitálových vstupů do vlastního jmění v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Fond bude institucionalizován jako obchodní společnost – uzavřený investiční fond ve stoprocentním vlastnictví státu. Zakladatelem a jediným akcionářem akciové společnosti  Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.  je  MPO.

Investiční společnost (správce)

Bude fungovat jako správce, obhospodařovatel. Je to obchodní společnost disponující povolením ČNB k činnosti investiční společnosti podle zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Bude vykonávat veškeré služby spojené s obhospodařováním majetku fondu, zejména posuzovat vhodné a perspektivní cílové společnosti, navazovat vztahy se soukromými investory ke společným investicím, realizovat investiční proces a zajišťovat efektivní a odbornou správu svěřených finančních prostředků.

Investiční výbor

Odborný poradní orgán správce, který je sestaven z odborníků na finanční trhy a kapitálové investice. Předpokládá se, že investiční výbor bude mít 5 členů. Bude posuzovat veškeré návrhy na investiční transakce a vydávat doporučující stanoviska. Konečné rozhodnutí o realizaci investic však bude na správci.

Depozitář

Banka (subjekt s bankovní licencí), který vede účty Fondu a realizuje veškeré finanční transakce. Jeho úkolem je kontrolovat, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, která by mohla vést k poškození akcionářů a upozornit ČNB.

Auditor

Společnost, která provádí audit účetní závěrky a výroční zprávy akciové společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Česká národní banka

Orgán dohledu nad finančními trhy. V souladu se zákonem 189/2004 Sb. o kolektivním investování uděluje povolení k činnosti investičního fondu i investiční společnosti, vykonává dohled nad jejich činností i nad činností depozitáře, provádí kontrolu a uděluje sankce.

Soukromí investoři

Fyzické nebo právnické osoby, které disponují volnými finančními prostředky a investují je různými formami za účelem jejich zhodnocení. Při spolupráci se Seed fondem budou investovat formou nákupu obchodních podílů ve firmách. Smyslem těchto investic je podpořit rozvoj firmy např. dokončením vývoje nového produktu, průnikem na nové trhy apod. Po zvýšení tržní hodnoty zainvestované firmy soukromý investor investici ukončí – uskuteční tzv. exit. K nejčastějším formám exitu patří např. odprodej firmy zpět jejich původním vlastníkům nebo managementu, prodej strategickému investorovi nebo uvedení firmy na burzu.

Investiční poradci

Fyzické nebo právnické osoby, které budou aktivně spolupracovat s Fondem i s jeho správcem. Jejich úkolem bude především vyhledávání, posuzování a výběr vhodných investičních příležitostí. V roli investičního poradce bude vystupovat většinou sám soukromý investor, který bude mít zájem o soukromou investici společně s Fondem. Může to však být i subjekt, který nemá investiční prostředky, ale je schopen navazovat vztahy jak s cílovými společnostmi, tak s investory.

Cílová společnost

Malý a střední podnik. Je to nositel inovativního nápadu, který by mohl vést k založení firmy, případně k jejímu nastartování či další expanzi. Z pohledu investorů se jedná o tzv. cílové společnosti, do kterých bude Fond (většinou společně se soukromými investory) vkládat finanční prostředky.